ChatBox: Pon-Pia 8.00-17.00

ISOMASTER EPS 70F 11cm/2 m2 - fasádne termoizolačné dosky

7,08 eur
-17%
8,50 eur
Objednateľné
m2
Jednotky množstva, ktoré sú k dispozícii na nákup: 2 m2

Dodanie do 14 dni 

Cena za m2

Množstvo v balení (min.množstvo na odber): 2m2

Materiál: Dosky z expandovaného polystyrénu EPS s uzatvorenou bunkovou štruktúrou.
Typ:EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)3-TR150
Tepelná vodivosť: 0,038 W/m.K
Označenie: Červený pruh
Trieda reakcie na oheň: E (EN 13501-1 )
Špecifikácia: EN 13163
Hrúbka: 11 cm

premep.sk

Máte otázku?

Náš tím odborníkov je pripravený vám pomôcť:
Napíšte odborníkovy alebo volajte : +421 908 609 779

ISOMASTER EPS 70F 11cm/2 m2 - fasádne termoizolačné dosky
8,50 eur
7,08 eur
m2

Podrobnosti

Technické vlastnosti

Názov produktu

Dosky z expandovaného polystyrénu EPS s uzatvorenou bunkovou štruktúrou

Distribútor:

MASTER PLAST s.r.o. Veľkoúľanská cesta 1339, 925 21 Sládkovičovo, Slovensko

Veľkosť, balenie:

dosky 50 x 100 cm, v baloch, hrúbka 1 - 20 cm

Účel a oblasť použitia:

Fasádna tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu. Vylepšenie tepelnej izolácie stien.

Materiál:

expandovaný polystyrol (EPS)

 

Vlastnosti Testovacia metóda Vlatnosti produktu
Rozmerová presnosť hrúbky EN 823 T1 (±1mm)
Rozmerová presnosť dĺžky EN 822 L2 (±2mm)
Rozmerová presnosť šírky EN 822 W2 (±2mm)
Rozmerová presnosť pravého uhlu EN 824 S2(±2mm/1000mm)
Tolerancia rovinnosti EN 825 P5 (±5mm)
Ohybová pevnosť EN 12089 BS125 (min. 125kPa)
Tlakové napätie pri 10% kompresii EN 826 CS(10)80 (80kPa)
Rozmerová stabilita za normálnych laboratórnych podmienok EN 1603 DS(N)2-(pri teplote 23°C a 50%vlhkosti:≤0,2%)
Rozmerová stabilita v danom priestore teploty a vlhkosti EN 1604 DS(70,-)3 - (pri teplote 70ºC a 48 hodín: ≤3%)
Pevnosť v ťahu v smere kolmom na rovný povrch EN 1607 TR150 (150kPa)
Príjem vody (dlhodobé čiastočné ponorenie do vody) EN 12087 Wlp0,5 (max 0,5kg/m2)
Klasifikácia požiarnej ochrany EN 13501-1, EN ISO 11925-2 E
Tepelná vodivosť (λD) EN 12667 0,039 W/(m.K)
Tepelný odpor (pre nominálnu hrúbku 50 mm) EN 12667 1.25 m2.K/W

faktor difúzneho odporu (μ)

EN 12086 20-40

 

Typ produktu:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)

3-TR150; 

Pravidlá skladovania:

V suchých podmienkach; chránené pred vplyvmi prostredia, najmä pred slnečným žiarením a sálavým teplom, ako aj pred parou a vlhkosťou.

Záruka:

V súlade s právnymi predpismi a dodacími podmienkami distribútora - v prípade dodržania príslušných technických predpisov a predloženia faktúry potvrdzujúcej nákup.

Príslušné nariadenia, specifikácie:

EN EN 13163:2009-06 -Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia EN 13172 -
Tepelnoizolačné výrobky. 

Potenciálne riziká, preventívne opatrenia:

Nie je známe nebezpečenstvo ublíženia na zdraví.

 

Údaje v tomto technickom liste, ktoré boli spracované vychádzajú z našich súčasných znalostí, skúseností a vzťahujú sa na náš výrobok. Obsah údajov v
technickom liste sa pravidelne kontroluje, aktualizuje a na základe nových poznatkov dopĺňa. Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi
rozdielne. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách si treba vyžiadať
naše poradenské služby

Údajov

Hrubá cena minimálneho množstva, ktoré sa má nakúpiť
13.12
Polystyrén
ISOMASTER EPS 70F
premep.sk